Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  OBCHODNÍ PODMÍNKY

  1) Úvodní ustanovení

  Toto jsou obchodní podmínky platné pro nákup v internetovém obchodě www.vrtaky.cz. Internetový obchod provozuje firma OREN s.r.o., Droužkovická 324, 431 41 Údlice. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

  2) Objednávka a uzavření kupní smlouvy

  1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.vrtaky.cz jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí.
  2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím. 
  3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
  4. .Místem dodání zboží je dodací adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
  5.  Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího ihned po zaplacení kupní ceny. Součástí dodávky je daňový doklad.
  6.  Vyplněním registračního formuláře v internetovém obchodě www.vrtaky.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Zákazník zadáním e-mailové adresy souhlasí se zasíláním informací spojených s objednávkou a obchodních sdělení dodavatele. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné a nebudou poskytovány třetí osobě.
  7. Veškeré zboží je až do úplného zaplacení majetkem firmy OREN s.r.o. Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající kupujícímu informační e-mail.

  3) Dodání zboží

  Objednávka vytvořená zákazníkem na www.vrtaky.cz je pro zákazníka i pro prodejce závazná a bude realizována dle výběru kupujícího. Pokud bude objednávka přijata do 14.00 hodin a zboží je skladem, je obvykle doručena následující den, jinak den poté. V případě, že zboží není skladem, bude termín dodání upřesněn.  Pokud kupující nebude s potvrzeným termínem souhlasit, má možnost objednávku stornovat.

  Dodací lhůty

  • Není-li na objednávce uveden pozdější datum dodání, je zboží zasíláno nejpozději následující den po obdržení objednávky.
  • Neni-li možné zboží dodat ihned, je pozdější termín dodání avizován a zboží je dodáno automaticky v nejbližším možném termínu.
  • Pokud si odběratel dodatečné dodání zboží nepřeje, je třeba toto uvést v objednávce

  Způsob dodání

  • Přepravní službou na adresu určenou kupujícím objednávce
  • Prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil
  • Zboží je možné také vyzvednout ve výdejně OREN s.r.o. na adrese Droužkovická 324, 431 41 Údlice.

  Náklady na dopravu

  • Při objednávkách nad 2.000,- Kč bez DPH je zboží zasíláno na adresu určení ZDARMA.
  • Při objednávkách pod 2.000,- Kč bez DPH je odběrateli účtováno dopravné dle zvoleného přepravce.
  • U zásilek zasílaných na dobírku se účtuje doběrečné 25 Kč s DPH. Všechny ostatní způsoby platby jsou zcela zdarma.

  Platební podmínky

  U nových zákazníků vyžadujeme platbu proti zboží na dobírku. U stálých zákazníků lze dohodnout platby bankovním převodem se splatností.

  4) Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

  1. Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.
  2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů
   • ode dne převzetí zboží,
   • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí
   • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
  3. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
  4. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
  5. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  6. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
  7. Dopravné je nevratné.
  8. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
  9. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Po obdržení a ujištění se o nepoškození vráceného zboží a obalu, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.
  10. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

  Ke stažení:
  Formulář pro odstoupení od smlouvy / vrácení zboží (PDF)

  Formulář pro odstoupení od smlouvy / vrácení zboží (docx)

  5) Reklamační řád

  V případě shledání porušení obalu na zboží Vám doporučujeme zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít! Sepište s dopravcem protokol o poškození zásilky a neprodleně nás kontaktujte. Podpisem dodacího listu stvrzujete, že zásilka byla v pořádku a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

  Záruční doba pro nákup výrobků soukromou osobou je 24 měsíců, fyzickou a právnickou osobou 12 měsíců.

  Záruční doba běží ode dne vystavení faktury. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady, nevztahuje se na závady způsobené uživatelem nebo běžným opotřebením nástroje. Reklamovaný výrobek bude odeslán k posouzení . O jeho výsledku (rozhodujícím pro uznání reklamace) budeme poté zákazníka informovat.

  Reklamace vyřizujeme na adrese uvedené na stránce kontakty. K reklamovanému zboží nezapomeňte přiložit kopii faktury a reklamační protokol.

  Dopravu na místo uplatnění reklamace hradí zákazník i v případě oprávněné reklamace. V případě oprávněné reklamace Vám dopravíme opravené zboží na vlastní náklady.

  Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

  Záruka vrácení peněz se vztahuje na zboží neporušené, v originálním obalu, tak aby mohlo být dále nabízeno dalším zájemcům. Po obdržení vráceného zboží, Vám peníze za zboží (kromě poštovného) zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 10 pracovních dnů po obdržení zboží.

  Ke stažení:
  Reklamační formulář (PDF)

  Reklamační formulář (docx)

  K reklamačnímu protokolu vždy přiložte kopii dokladu o zakoupení zboží + 2 fotografie na kterých bude zřetelně vidět detail poškozeného zboží.

  6) Ochrana osobních údajů

  Provozovatel prohlašuje, že veškeré údaje osobní povahy (jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailovou a poštovní adresu) jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu firmy OREN s.r.o. a nebudou zveřejněny ani poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Při nakládání s osobními daty se OREN s.r.o. zavazuje řídit Zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Pokud nastane obchodní případ, kdy je nutné předat osobní informace zákazníka dodavateli, OREN s.r.o. se zavazuje, že tyto informace předá až po předchozím odsouhlasení daným zákazníkem. Bez souhlasu není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat.

  Zákazník využíváním služeb OREN s.r.o. dává souhlas ke shromaždování osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace od zákazníka. Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace) a to písemnou formou na email info@oren.cz.

  Přístup registrovaným zákazníkům je chráněn přístupovým heslem, které zná pouze registrovaný zákazník. Prosíme proto, nenechávejte toto heslo volně přístupné ostatním osobám, aby nemohlo dojít k jeho zneužití a následně ke zneužití Vaší registrace a Vašich osobních údajů. Za zneužití přístupového hesla provozovatel nenese žádnou odpovědnost.

  7) Řešení sporů 

  Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
  Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

  8) Mimosoudní řešení sporů

  1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
  2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

  9) Závěrečná ustanovení

  1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. 
  2.  Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v objednávkovém formuláři internetového obchodu www.vrtaky.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
  3. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.
  4. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  5. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  6. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
  7. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
  8. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
  9. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  10. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
  11. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

  Ke stažení:
  Formulář pro odstoupení od smlouvy / vrácení zboží (PDF)

  Formulář pro odstoupení od smlouvy / vrácení zboží (docx)

  V případě nejasností se na nás prosím obraťte, rádi vše vyjasníme.

  Návody a další informace

  Reklamační formulář OREN (docx) (91.35 KB)

  Reklamační formulář OREN (PDF) (136 KB)


  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Další informace
  Souhlasím s použitím všech souborů cookies.
  Odmítnout

  Zboží bylo vloženo do košíku

  Související zboží

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?